top of page

Donate to The Ori Fund

כללי

 

ברוכים הבאים https://www.orifund.org/

עמותת אורי (ע"ר 580473775)

 

 • השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש, ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: “המשתמש").

 • המשתמש באתר זה, מאשר את הסכמתו לתנאי השימוש אלה לרבות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות (להלן: “מדיניות הפרטיות"), אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו כן, המשתמש מאשר בזאת כי קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובקפידה, הבין אותם והסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.

 • העמותה רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש באתר באמצעות עדכונם של תנאי השימוש.

 • המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, ועל פי התנאים שנקבעו על ידי העמותה.

 • תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 • כותרות הפרקים שלהלן, מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה לפרשנות תנאי השימוש.

 

מטרת האתר

 

 • העמותה הוקמה במטרה לתמוך במשפחות, באמצעות סל שירותים הכולל: מימון בדיקות רפואיות, תמיכה נפשית ומקצועית, קישור עם גורמי מקצוע בתחום הרפואי ותחומים משלימים ועוד. לצד התמיכה במשפחות פועלת העמותה להעלאת המודעות הציבורית למחלות גנטיות נדירות באמצעות חשיפה נרחבת בתקשורת וברשתות החברתיות, וקיום מיזמים חברתיים שונים. גיוס תרומות באמצעות האתר לשם הגשמת מטרות העמותה, המפורטות בסעיף  שלמעלה.

פעילות האתר

 

 • השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 • העמותה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט.

 

גיוס תרומות

 

 • המשתמש יהא רשאי לתרום לעמותה באמצעות האתר.

 • תרומה באמצעות האתר תתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או באמצעות חשבון PayPal (להלן :"אמצעי התשלום".)

 • העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה למתן תרומה על ידי משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בביצוע תרומות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

 • המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לעמותה לצורך חיוב אמצעי החיוב שלו לצורך ביצוע התרומה (להלן: "הפרטים האישיים".)

 

ביטול תרומה

 

 • משתמש יהא רשאי לפנות אל העמותה על פי הפרטים המנויים בסעיף ___ להלן, בבקשה לבטל תרומה שניתנה על ידו לעמותה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, השתמ"א-1981 ותקנותיו ובלבד שפנה אל העמותה בכתב תוך 14 יום מהמועד בו ניתנה תרומתו כאמור.

 • העמותה תשיב למשתמש את סכום תרומתו. במידה וחברת האשראי או כל גורם אחר יחייב את העמותה בעמלה בגין פעולה כאמור, תנוכה מסכום תרומתו של המשתמש כאמור העמלה שתידרש העמותה לשלם.

 

קניין רוחני

 

 • האתר תוכנו והשירותים שבו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, יישומי תוכנה, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: "התוכן"), שייכים לעמותה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

 • המשתמש אינו רשאי להעתיק, להדפיס ולשמור את התוכן באתר או להשתמש בו לצרכים אלו, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של העמותה לכך מראש ובכתב.

 • השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא" (“AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, שיווק, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב לכך של העמותה.

 

הפרת תנאי השימוש

 

הייתה לעמותה סיבה לחשוד כי הפר משתמש את תנאי השימוש, העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים ו/או שיעמדו לעמותה על פי דין.

 

מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

 • העמותה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהעמותה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של העמותה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו.

 • המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים הוא מאשר משלוח הודעות על ידי העמותה בקשר עם מטרות האתר כמפורטות לעיל, וכי מסירה כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דברי פרסומת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של העמותה. בכניסה לאתר ו/או רישום באתר הפונים חייבים לאשר שהם מסכימים להירשם ברשימת תפוצה.

 • העמותה תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד את הפרטים האישיים, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי כאמור לעיל.

 • משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום  יפנה לכתובת הדוא"ל:info@orifund.org  בבקשה להסרתו ממאגר המידע או במשלוח הודעה למס טלפון  050-7908430

 • ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם העמותה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר בפרטי יצירת הקשר המפורטים בסעיף 13 להלן וכן באופן שיצוין בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות ה- SMS, לפי העניין.

 • העמותה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, העמותה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

 

מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר Cookies

כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies" (“עוגיות") הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה- Cookies מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie  מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני של העמותה לרבות בגין עיצובו הגרפי של האתר, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, בסיסי הנתונים, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה הבלעדי של העמותה.

 • אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, קוד המקור, בסיס הנתונים וכיוצא באלה) בלא קבלת רשותה המפורשת של העמותה מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

 

שונות

 • העמותה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • העמותה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן העמותה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

 • רישומיה הממוחשבים של העמותה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

 • העמותה תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 • תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

 • התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

 • סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.

 

צור קשר

 

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנ"ל, לרבות הסרתך ממאגר המידע של העמותה בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת info@orifund.org   או בטלפון 050-7908430

 

 

אוגוסט 2021

bottom of page